Toets: Analyse

Wiskunde - SO 3de graad ASO
Toetsduur: 100 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een formularium en een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Opmerking: de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle paralleltoetsen wiskunde voor de derde graad aso die de specifieke eindtermen meten. Als u meerdere van deze toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

Over deze toets

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling wiskunde van 2014 en meet de volgende specifieke eindtermen:

ET 6        De leerlingen kunnen het verloop van een functie onderzoeken, in het bijzonder voor veeltermfuncties en voor rationale, irrationale, goniometrische, exponentiële en logaritmische functies, met beperking van de moeilijkheidsgraad.

ET 8        De leerlingen kunnen de eerste en de tweede afgeleide van functies berekenen en ze in concrete situaties gebruiken.

ET 9        De leerlingen kunnen de bepaalde en de onbepaalde integraal van functies berekenen en ze in concrete situaties gebruiken.

ET 10     De leerlingen kunnen met behulp van de beschikbare analysekennis problemen wiskundig modelleren en oplossen.

ET 11     De leerlingen kunnen bij het oplossen van vergelijkingen of ongelijkheden, het omvormen van functievoorschriften, het berekenen van afgeleiden of integralen op een verantwoorde wijze gebruik maken van rekenregels, formules en manuele rekentechnieken.

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het tweede leerjaar van de derde graad algemeen secundair onderwijs (het zesde jaar aso) in studierichtingen met een pool wiskunde:

Neem deze toets niet af met leerlingen uit andere studierichtingen. Deze leerlingengroepen kunnen immers NIET vergeleken worden met de referentiegroep uit het peilingsonderzoek, en zullen dus NIET meegenomen kunnen worden in de analyses die in het feedbackrapport gepresenteerd worden.

In de leerlinglijsten en in de invoermodule voor uw school, zullen om technische redenen alle leerlingen uit het zesde jaar aso getoond worden als ‘in aanmerking komend’ voor deze toetsen over de specifieke eindtermen wiskunde. Voer voor deze toetsen echter alleen gegevens in voor leerlingen uit de hierboven opgelijste studierichtingen. U zal de andere leerlingen kunnen groeperen in een lesgroep waarvoor u op groepsniveau de ‘Deelname annuleert’.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.